Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden praktijk voor haptonomie José Leeflang.

1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1. De Therapeut: José Leeflang, eigenaar van Praktijk voor Haptonomie in Leidschendam
1.2. De Zorgvrager: een wederpartij die een natuurlijk persoon is, aan wie zorg verleend wordt.
1.3. De Opdrachtgever: de zorgvrager, of diens gevolmachtigde/wettelijk vertegenwoordiger. De Opdrachtgever is de contractuele wederpartij van de Therapeut. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van de Therapeut, op alle overeenkomsten die de Therapeut sluit en op alle overeenkomsten die hiervan het gevolg zijn.

2. Werkwijze
2.1. De Therapeut verleent de zorg die men van een goed zorgverlener mag verwachten.
2.2. De Therapeut houdt een dossier bij.
2.3. De Therapeut bewaart het dossier achter slot tot 10 jaar na afronding van de therapie.
2.4. De Zorgvrager en/of de Opdrachtgever kan het dossier inzien, maar niet meenemen.
2.5. De Therapeut is verplicht tot geheimhouding van al hetgeen hij in kader van de uitvoering van de overeenkomst te weten komt, behalve indien de Therapeut op grond van een wettelijke verplichting een derde inlichtingen dient te verschaffen of indien eisen die aan een goede zorgverlener worden gesteld aan geheimhouding in de weg staan.
2.6. Indien de Zorgvrager en/of de Opdrachtgever verhinderd zijn kan een afspraak tot 24 uur voor de afgesproken datum en tijd worden afgezegd. Indien een afspraak niet binnen de termijn van 24 uur is afgezegd of wanneer de Zorgvrager niet verschijnt wordt de volledige behandeling in rekening gebracht.

3. Betalingsvoorwaarden
3.1. Een behandeling duurt 60 minuten en kost € 90,-, na iedere behandeling ontvangt de Opdrachtgever een factuur.
3.2. Tenzij anders is overeengekomen geldt de volgende betalingsregeling: betaling binnen 14 dagen na (deel)factuurdatum per bank/giro.
3.3 Indien het verschuldigde bedrag niet binnen 14 dagen is voldaan, is de cliënt in verzuim, zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist en brengt de therapeut rente in rekening van 1% per maand zolang de client in gebreke blijft.
3,4 Bij niet betalen binnen 14 dagen na factuurdatum kan de therapeut een betalingsherinnering sturen. Voldoet de cliënt binnen 14 dagen nadien nog niet aan de betalingsherinnering, dan is de therapeut gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel dit door derden te laten uitvoeren. Alle kosten die verband houden met deze incassomaatregelen komen voor rekening van de cliënt.
3.5 Bij een betalingsachterstand is de therapeut gerechtigd verdere behandeling op te schorten totdat de cliënt aan de betalingsverplichting heeft voldaan.

4. Onuitvoerbaarheid van de opdracht
4.1. De Therapeut heeft het recht de overeengekomen werkzaamheden op te schorten indien hij door omstandigheden, welke buiten zijn invloedsfeer liggen of waarvan hij bij het sluiten der overeenkomst niet op de hoogte was of kon zijn, tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen.
4.2. Weersinvloeden of ziekte zijn in ieder geval omstandigheden als in het vorige lid bedoeld.
4.3. Bij tijdelijke onuitvoerbaarheid zal de Therapeut zich inspannen om een vervanger te vinden, zodat de continuïteit van de zorg kan worden bewaard. De Therapeut heeft aan zijn inspanningsverplichting voldaan indien hij ten minste vijf mogelijke vervangers heeft benaderd.
4.4. De vervanger van de Therapeut voert de opdracht voor eigen rekening en risico uit. De oorspronkelijke Opdrachtgever is nimmer aansprakelijk voor het doen of nalaten van de vervanger.
4.5. Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. De Opdrachtgever heeft in dat geval geen recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding geleden schade.

5. Klachtenprocedure
5.1. Klachten over de verleende zorg of de ontvangen facturen dienen mondeling te worden gemeld bij de Therapeut. De Therapeut en de Zorgvrager en/of de Opdrachtgever zullen binnen een week na het ontstaan van de klacht of de factuurdatum een gesprek hebben om samen een oplossing te vinden.
5.2. Leidt het gesprek niet tot een bevredigende oplossing, dan dient de Zorgvrager en/of de Opdrachtgever de klachten binnen veertien dagen na het gesprek schriftelijk uiteen te zetten.
5.3. Partijen zullen trachten het geschil in onderling overleg op te lossen. Mocht het overleg niet tot een bevredigende oplossing leiden, dan zullen partijen een onafhankelijke derde verzoeken om te bemiddelen. De kosten van deze procedure dragen beide partijen voor gelijke delen.
5.4. Vorderingen en verweren, gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen, dat de geleverde zorg niet aan overeenkomst beantwoordt, verjaren door verloop van 1 jaar na het verlenen van de zorg.

6. Aansprakelijkheid
6.1. De Therapeut is slechts aansprakelijk voor schade geleden door de Opdrachtgever, die het rechtstreekse en uitsluitende gevolg is van een aan de Therapeut toe te rekenen tekortkoming dan wel als de aansprakelijkheid voortvloeit uit een wettelijke regeling, met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen de Therapeut verzekerd is. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen;
6.1.1. Gevolgschade komt niet voor vergoeding in aanmerking.
6.1.2. Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van derden is de Therapeut nimmer aansprakelijk.
6.1.3. De door de Therapeut te vergoeden schade zal gematigd worden, indien de door de Opdrachtgever te betalen prijs gering is in verhouding tot de omvang van de door de Opdrachtgever geleden schade.
6.2. Indien de assuradeur van de Therapeut om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, zal de aansprakelijkheid van de Therapeut te allen tijde beperkt worden tot ten hoogste het bedrag dat in de drie voorafgaande maanden gemiddeld is gefactureerd.

7. Toepasselijk recht
7.1. Nederlands recht is van toepassing.